Vi trùng đi từ người này sang người khác bằng cách nào?

07/05/2015, 09:00 GMT+07:00

Khi ta tiếp xúc với vi trùng sẽ có khả năng mắc bệnh, mà vi trùng có mặt khắp nơi, chực chờ xâm nhập cơ thể chúng ta bằng rất nhiều đường.

Khi chúng ta tiếp xúc với vi trùng thì sẽ có nhiều khả năng mắc bệnh, mà vi trùng thì có mặt ở khắp mọi nơi, luôn chực chờ xâm nhập cơ thể chúng ta bằng rất nhiều đường lây lan.