Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

20/03/2016, 07:00 GMT+07:00

Hãy làm thử bài kiểm tra "xoắn não" dưới đây để xem thị lực của bạn tốt đến đâu.

Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

Thử xem thị lực của bạn tốt đến đâu

Đáp án:

1. 3

2. D1

3. 6

4. 5

5. 1

6. 4

7. 2

8. Không

Kết quả:


Sai 2 câu.
Sai 2 câu.


Sai 1 câu.
Sai 1 câu.


Chính xác 100%.
Chính xác 100%.

(Ảnh: what-character-are-you.com)