Tại sao smartphone của bạn chạy ngày càng chậm?

08/07/2016, 17:29 GMT+07:00

Lúc mới mua, máy chỉ chứa các phần mềm hệ thống nên chạy mượt, nhưng theo thời gian sử dụng chúng ngày càng chậm hơn.

Lúc mới mua, máy chỉ chứa các phần mềm hệ thống nên chạy mượt. Theo thời gian sử dụng, bộ nhớ thiết bị ngày càng bị đầy lên và chậm lại.

Tại sao smartphone của bạn chạy ngày càng chậm?

Tại sao smartphone của bạn chạy ngày càng chậm?

Tại sao smartphone của bạn chạy ngày càng chậm?