Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?

Vì sao đến ngày 23 tháng chạp mỗi năm chúng ta lại phải cúng tiễn ông táo về trời nhỉ?

Vì sao đến ngày 23 tháng chạp mỗi năm chúng ta lại phải cúng tiễn ông táo về trời nhỉ?

Nguồn: HTV7

Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?

Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?

Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?

Cá chép ông Táo vừa thả đã bị... chích điện bắt lại

Nhộn nhịp ngày đưa cá chép theo ông Táo về trời

Làng cá chép đỏ trước ngày ông Công, ông Táo về trời

Ông Táo

Sự tích ông táo

TÁO QUÂN

Tết