Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?

29/01/2016, 15:20 GMT+07:00

Vì sao đến ngày 23 tháng chạp mỗi năm chúng ta lại phải cúng tiễn ông táo về trời nhỉ?

Vì sao đến ngày 23 tháng chạp mỗi năm chúng ta lại phải cúng tiễn ông táo về trời nhỉ?

Nguồn: HTV7

Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?

Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?

Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?