"Nhỏ" nhưng có "võ"

Tuy thấp bé, nhưng không dễ ăn hiếp đâu nhé!

Tuy thấp bé, nhưng không dễ ăn hiếp đâu nhé!

CTV - Youtube | 30/03/2014