Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?

30/01/2016, 12:00 GMT+07:00

Bạn sẽ hết sức kinh ngạc với kết quả thí nghiệm ngâm trứng vào giấm này,

Bạn sẽ hết sức kinh ngạc với kết quả thí nghiệm ngâm trứng vào giấm này,

Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?

Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?

Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?