Kỳ thú chuyện "giải quyết nỗi buồn" vòng quanh thế giới

20/05/2015, 17:40 GMT+07:00

Để giải quyết nhu cầu cơ bản của cuộc sống, người dân mỗi nước lại có những quy định và đặc trưng riêng đấy. Cùng khám phá nào!

Để giải quyết nhu cầu cơ bản của cuộc sống, người dân mỗi nước lại có những quy định và đặc trưng riêng đấy. Cùng khám phá nào!


	
	Sơ sài như Ấn Độ
Sơ sài như Ấn Độ


	
	Hay 'hoàng tráng' như Nhật Bản
Hay "hoàng tráng" như Nhật Bản