Kinh ngạc với robot "Transformer" có thật của người Nhật

19/01/2015, 11:00 GMT+07:00

Người Nhật đã biến ý tưởng robot chuyển hóa từ dạng xe thành dạng người từ màn ảnh bước ra đời thật.

Người Nhật đã biến ý tưởng robot chuyển hóa từ dạng xe thành dạng người từ màn ảnh bước ra đời thật một cách đáng kinh ngạc.