"Không thể tin được" chuyện mạch nha... hoá rồng

Đôi khi chính những người bán hàng rong bình dị trên đường phố lại khiến bạn kinh ngạc vì khả năng kiệt xuất của họ.

Đôi khi chính những người bán hàng rong bình dị trên đường phố lại khiến bạn kinh ngạc vì khả năng kiệt xuất của họ. Lần này, một người bán kẹo mạch nha ở Trung Quốc sẽ làm bạn kinh ngạc, vì ông cách thổi hơi để tạo hình một chú rồng tuyệt đẹp như tạc tượng.

Nghệ thuật đường phố

Hàng rong

Kẹo mạch nha