Hồi hộp xem phẫu thuật tách rời rùa song sinh dính liền

11/04/2016, 15:00 GMT+07:00

Trong trường hợp của đôi rùa song sinh dính liền này, sự can thiệp của con người là vô cùng cấp bách, nhằm giữ lại mạn sống cho cả hai.

Trong trường hợp của đôi rùa song sinh dính liền này, sự can thiệp của con người là vô cùng cấp bách, nhằm giữ lại mạn sống cho cả hai.

Nguồn: Gardenstate Toirtoise

Hồi hộp xem phẫu thuật tách rời rùa song sinh dính liền

Hồi hộp xem phẫu thuật tách rời rùa song sinh dính liền

Hồi hộp xem phẫu thuật tách rời rùa song sinh dính liền