Giải tán trường Đại học, Cao đẳng yếu kém

12/11/2015, 12:20 GMT+07:00

Các trường Đại học, Cao đẳng bùng nổ “xuất sắc” vượt cả kế hoạch đề ra cho năm 2020. Do đó, Bộ Giaó dục và Đào tạo quyết tâm giải thể hoặc sáp nhập các trường Đại học, Cao đẳng yếu kém. Qua đây thì chúng ta có thể hi vọng chất lượng đào tạo Đại học, Cao đẳng sẽ được nâng lên và kiểm soát chặt chẽ hơn.

Giải tán trường Đại học, Cao đẳng yếu kém

Giải tán trường Đại học, Cao đẳng yếu kém

Giải tán trường Đại học, Cao đẳng yếu kém