Cười đau bụng với trailer chế "50 sắc thái của Mr. Bean"

13/01/2016, 15:00 GMT+07:00

Nếu nam chính của "50 sắc thái" được thay bằng Mr. Bean thì sẽ như thế nào?

Nếu nam chính của "50 sắc thái" được thay bằng Mr. Bean thì sẽ như thế nào? 

Cười đau bụng với trailer chế

Cười đau bụng với trailer chế

Cười đau bụng với trailer chế