Cùng xem Wrecking Ball phiên bản Viber cực nhắng!

Cùng thưởng thức bài hit Wrecking Ball được thực hiện toàn bộ dưới phiên bản lyrics-video bằng phần mềm nhắn tin Viber!

Cùng thưởng thức bài hit Wrecking Ball được thực hiện toàn bộ dưới phiên bản lyrics-video bằng phần mềm nhắn tin Viber!

CTV - Viber | 07/07/2014