Cùng xem Wrecking Ball phiên bản Viber cực nhắng!

07/07/2014, 08:00 GMT+07:00

Cùng thưởng thức bài hit Wrecking Ball được thực hiện toàn bộ dưới phiên bản lyrics-video bằng phần mềm nhắn tin Viber!

Cùng thưởng thức bài hit Wrecking Ball được thực hiện toàn bộ dưới phiên bản lyrics-video bằng phần mềm nhắn tin Viber!