[Boom] Rớt bóp và điện thoại lộn số

Đang chờ điện thoại mà gặp phải tình huống này chắc... chỉ muốn khóc.

Đang chờ điện thoại mà gặp phải tình huống này chắc... chỉ muốn khóc.

boom

YANTV

ngọc trai

rớt bóp

điện thoại lộn số