Bạn sẽ xử lí như thế nào khi bạn cùng phòng là... thây ma?

27/01/2016, 20:00 GMT+07:00

Có một người bạn cùng phòng sống chung đã khó khăn nhưng khi đó là một thây ma, những điều phiền phức còn phức tạp hơn nữa. Họ có thể tìm thấy cách chia sẻ không gian sống chung được hay không?

Nguồn video: Bách Thông

Bạn sẽ xử lí như thế nào khi bạn cùng phòng là... thây ma?

Bạn sẽ xử lí như thế nào khi bạn cùng phòng là... thây ma?

Bạn sẽ xử lí như thế nào khi bạn cùng phòng là... thây ma?