Bác bảo vệ cô đơn

22/11/2015, 18:00 GMT+07:00

Bác bảo vệ làm ca trực đêm ở một nhà máy sản xuất ma nơ canh và câu chuyện cảm động về tình người này sẽ làm bạn rơi nước mắt.

Bác bảo vệ làm ca trực đêm ở một nhà máy sản xuất ma nơ canh và câu chuyện cảm động về tình người này sẽ làm bạn rơi nước mắt.

Bác bảo vệ cô đơn

Bác bảo vệ cô đơn

Bác bảo vệ cô đơn

Bác bảo vệ cô đơn