100 năm qua, bữa tối của chúng ta đã thay đổi thế nào?

15/11/2015, 12:07 GMT+07:00

Ở mỗi quốc gia, mỗi giai đoạn, bữa tối mang những nét đặc trưng riêng biệt và nhiều điều thú vị.

100 năm qua, bữa tối của chúng ta đã thay đổi thế nào?

100 năm qua, bữa tối của chúng ta đã thay đổi thế nào?

100 năm qua, bữa tối của chúng ta đã thay đổi thế nào?