Quốc gia nào bị hủy diệt đầu tiên nếu tận thế?

20/12/2012, 16:58 GMT+07:00

Việt Nam cũng nằm trong nhóm đầu tiên.

CTV - NguoiVuiVe