Khoảnh khắc Donald Trump xuất hiện ngay sau khi đắc cử

Đây chính là một khoảnh khắc của lịch sử khi Tân Tổng thống Mỹ đời 45 lần đầu tiên xuất hiện ăn mừng chiến thắng cùng những người ủng hộ.

Đây chính là một khoảnh khắc của lịch sử khi Tân Tổng thống Mỹ đời 45 lần đầu tiên xuất hiện ăn mừng chiến thắng cùng những người ủng hộ.

Nguồn: DecodeDC

Donald Trump đắc cử, truyền nhân Vanga thua thánh khỉ

Nóng: Donald Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ đời thứ 45

Donald Trump

Tổng thống Mỹ

Tân tổng thống