"Hại não" với những bài kiểm tra độ thính tai của bạn

Kiểm tra độ thái hóa của tai hoặc nghe xem giọng nói của bạn thật sự là như thế nào.

Kiểm tra độ thái hóa của tai hoặc nghe xem giọng nói của bạn thật sự là như thế nào.

Bình thường bạn nghe giọng của mình khác với người khác nghe được, tai của bạn lão hóa dần theo thời gian và bạn không thể nói chuyện trôi chảy khi nghe tiếng lặp đi lặp lại liên tục. Bạn có biết những điều này không?

CTV - BuzzFeedBlue | 03/02/2015