Video xem thêm: TÁO QUÂN 2015- XUÂN BẮC 'NỊNH' ĐẠO DIỄN ĐỂ VÀO VAI THIÊN LÔI