Video xem thêm: Người cha chắp tay, hạ mình xin cơm không cho con: Bật khóc khi được MTQ giúp đỡ