Video xem thêm: Nhân viên tiệm vàng nhảy qua tủ kính đuổi theo kẻ giật dây chuyền