Video xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng ngay lúc này: "Tôi đang làm cách tốt nhất để nghệ sĩ được giải oan"