Video xem thêm: Bộ đội hỗ trợ đưa tro cốt bệnh nhân Covid-19 về với gia đình