Video xem thêm: Cao bằng - tỉnh xanh duy nhất nói không với Covid-19