Video xem thêm: Nỗi lòng của nhân viên y tế xa nhà chống dịch: Nhiệm vụ phải là số 1