Video xem thêm: Sarah Gilbert - "mẹ đẻ" của vaccine AstraZeneca và mong muốn lớn lao cho nhân loại