Video xem thêm: Những người lính di chuyển giữa mưa lạnh để giao thực phẩm