Video xem thêm: CSCĐ nghỉ ngơi khi chuẩn bị vận chuyển lương thực cho TP.HCM