Video xem thêm: Thấy bộ đội phát đồ dù trời đã tối mịt, chị em liền hét vang cả khu