Video xem thêm: Hết phong tỏa chiến sĩ "làm lễ" chẳng kém cắt băng khánh thành