Video xem thêm: Clip: Xe SH để lâu không đi, chuột lôi lá vào làm tổ, đẻ con đỏ hỏn