Video xem thêm: Thẳng thừng từ chối khách hàng, Tóc Tiên xông pha vào bệnh viện điều trị COVID-19 góp vui văn nghệ