Video xem thêm: Những chiến sĩ áo xanh kiên cường chống dịch: Cùng nhau đội mưa đến "chân ngắn" leo lên xe quá cao