Video xem thêm: Recap ra mắt album Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Chung