Video xem thêm: Mạnh thường quân trắng đêm dầm mưa vận chuyển 18 tấn rau cứu trợ Sài Gòn: Dùng hơn 100% sức lực!