Video xem thêm: Gian nan người dân chống dịch giữa trời mưa