Video xem thêm: B.H.X bị tố tính tiền sai cho khách