Video xem thêm: Người đàn ông thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ