Video xem thêm: "Thần đồng âm nhạc” một thời: Xuân Mai 3 con, Bé Châu tủi thân vì không ai nhớ