Video xem thêm: Lá lành đùm lá rách, người dân giúp đỡ nhau qua mùa dịch