Video xem thêm: Thanh niên chia tay đòi quà, đòi tháo cả cửa kéo đem đi