Video xem thêm: Bức xúc nhóm người lấy cơm từ thiện đem bán