Video xem thêm: Bác bảo vệ ra ngân hàng nhận tiền hỗ trợ, bật khóc cảm ơn mọi người