Video xem thêm: Người phụ nữ vô ý thức nhất định không chịu đeo khẩu trang và khai báo y tế