Video xem thêm: Tụ tập đông người, nhân viên y tế đành dùng gậy để dẹp loạn