Video xem thêm: Ở nhà tránh dịch Diễm My 9X mở sàn diễn