Video xem thêm: Hai em bé ùa ra đón bố đi trực chống dịch trở về