Video xem thêm: Tiết lộ muốn sinh con sớm, Xoài non bị antifan đá đểu: "Làm mẹ mà học ít có dạy được con?"